چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳
۰۲:۰۹:۴۱

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل
باربری

تجارت ده و نیم میلیاردی ایران با اکو

سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماه سال جاری ۲۱میلیون و ۷۷۸هزار و ۳۸۷تن کالا به ارزش ۱۰میلیارد و ۴۴۷میلیون و ۸۴هزار و ۴۳۵دلار بین ایران و سایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی “اکو” تبادل شد که رشد ۳۴درصدی در وزن و ۴۴درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه داشته است.

به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: صادرات کشورمان به ۹ کشور عضو اکو در این مدت بیش از ۱۸میلیون و ۶۳۱هزار تن به ارزش ۶میلیارد و ۸۲۳میلیون و ۲۴۶هزار و ۳۶۷دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه ۴۶ درصد در وزن و ۵۴درصد در ارزش رشد داشته است.

وی افزود: واردات کشورمان در هشت ماه سال ۱۴۰۰از کشورهای عضو” اکو” نیز سه میلیون و ۱۴۷هزار و ۳۳۲تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۳میلیون و ۸۳۸هزار و ۶۸دلار بوده است  که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی کاهش ۱۰درصدی و از لحاظ ارزش افزایش ۲۸درصدی را نشان می دهد.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به اعضای” اکو” توضیح داد: ترکیه با خرید ۱۱میلیون و ۳۵۰هزار و ۹۳۵تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۷میلیون و ۷۹۵هزار و ۷۹۷دلار و با رشد ۱۲۳درصدی در وزن و ۱۲۸درصدی در ارزش، اولین مقصد، افغانستان با سه میلیون و ۵۷هزار و ۱۴۸تن خرید به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰میلیون و ۶۰۱هزار و ۸۰۷دلار و کاهش ۳۵ درصدی در وزن و کاهش  16درصدی در ارزش در جایگاه بعدی و پاکستان با یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۷۱تن به ارزش ۷۶۴میلیون و ۳۸۹هزار و ۷۲۸دلار و رشد ۲۲درصدی در وزن و ۲۸درصدی در ارزش  در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: آذربایجان با ۵۵۳هزار و ۵۱۵تن به ارزش ۳۳۵میلیون و ۸۴۳هزار و ۸۱۷دلار و کاهش ۲۲درصدی وزن و هفت درصدی ارزش، ازبکستان با ۵۱۴هزار و ۲۲تن به ارزش ۲۷۴میلیون و ۲۲۱هزار و ۱۷۶دلار و رشد ۲۷۹درصدی وزن و ۲۲۳درصدی ارزش، ترکمنستان با ۸۹۴هزار و ۸۴۷تن به ارزش ۲۰۷میلیون و ۲۳هزار و ۱۱۳دلار و رشد ۱۷۳درصدی وزن و ۱۶۸درصدی ارزش، قزاقستان با ۳۱۱هزار و ۸۶۶تن به ارزش ۱۱۲میلیون و ۷۲۵هزار و ۶۰۴دلار و رشد ۷۹درصدی وزن و ۲۴درصدی ارزش، قرقیزستان با ۲۸هزار و ۴۴۰تن به ارزش ۵۱میلیون و ۸۲۵هزار و ۹۵۰دلار و رشد ۱۸۴درصدی در وزن و ۱۶۴درصدی ارزش و تاجیکستان با ۵۴هزار ۶۱۲تن به ارزش ۳۸میلیون و ۸۱۹هزار و ۳۷۵دلار و رشد ۲۸۳درصدی وزن و ۲۳۲درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کالاهای ایرانی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند.

لطیفی در خصوص میزان واردات کشورمان از هریک از اعضای “اکو” توضیح داد: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با دو میلیون و ۷۲۲هزار و ۳۰۱تن به ارزش سه میلیارد و ۲۴۳میلیون و ۶۳هزار و ۵۶۸دلار بوده که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی کاهش ۱۵درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۲۴درصدی داشته است و پس از آن پاکستان با ۱۹۴هزار و ۷۱۰تن به ارزش ۱۸۲میلیون و ۸۳هزار و ۸۴۹دلار و رشد ۶۲درصدی در وزن و ۵۴درصدی در ارزش، ازبکستان با ۴۶هزار و ۹۵تن به ارزش ۸۶میلیون و ۸۵۰هزار و ۴۰دلار و رشد پنج درصدی در وزن و ۵۵درصدی در ارزش، قزاقستان با ۱۱۷هزار و ۵۱۷تن به این ارزش ۳۷میلیون و ۶۲۲هزار و ۳۵۴دلار و رشد ۸۱درصدی وزن و ۵۴درصدی ارزش، آذربایجان ۱۷هزار و ۸۰۸تن به ارزش ۲۹میلیون و ۱۹۰هزار و ۸۲دلار و کاهش ۹درصدی در وزن و افزایش ۸۷درصدی در ارزش قرار دارند.

وی افزود: پس از آذربایجان، ترکمنستان با فروش  ۳۱هزار و ۲۶۶تن کالا به ارزش ۲۲میلیون و ۹۵۷هزار و ۸۵۴دلار، نسبت به مدت مشابه رشد ۳۹درصدی در وزن و ۲۲۴درصدی را تجربه کرده، افغانستان با رشد ۱۸۱درصدی در  وزن و ۶۳۰درصدی در ارزش ۱۰هزار و ۵۹۲تن کالا به ارزش ۱۱میلیون و ۳۵۰هزار و ۲۱۷دلار به ایران فروخته است، تاجیکستان سه هزار و ۶۹۳تن کالا به ارزش هشت میلیون و ۸۵۶هزار و ۵۳۷دلار به ایران صادر کرده که ۴۳درصد در وزن و ۸۷درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و نهایتا  قرقیزستان در جایگاه نهم، سه هزار و ۳۴۸تن کالا به ارزش یک میلیون و ۸۶۳هزار و ۵۶۷دلار به ایران در هشت ماه نخست کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، ۵۶درصدی در وزن و ۵۳درصد در  ارزش کاهش داشته است.

منبع : https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1171894

نظرات