چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳
۰۱:۱۲:۰۵

تماس بگیرید: 0763209

بلاگ خبری

آخرین مطالب در حوزه حمل و نقل

اطلاعات اظهار کالا را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت کنید

معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، تاکید کرد، دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. شعار سال: معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک، تاکید کرد، دریافت اظهار کالا و مجوز‌های ترخیص بایستی از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. این در حالی است که وظایف حاکمیتی گمرک مقرر در مواد ۲ و ۳ و ۱۲ و ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی و سایر مواد مصرح در قانون، ایجاب می‌کند واردکنندگان و صادرکنندگان الزاما به گمرک اظهارنامه ارائه نمایند و بر اساس همین مواد گمرک اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارائه نماید.

گمرک

منبع www.ilna.news

نظرات